ID Formuláře: 646237
Evidenční číslo zakázky: 632825
Evidenční číslo formuláře: 7602011032825
Datum uveřejnění ve VVZ: 23. 02. 2016
Datum odeslání do TED: 23. 02. 2016
Typ: Řádný
Tento formulář byl zneplatněn
Úvodní stránka Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení o zakázce

směrnicí 2004/18/ES

Nástroje
Doplňující informace
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Internetové adresy: (jsou-li k dispozici)
(Podrobnější informace uveďte v příloze A)
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možné uvést v přiloze A)
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
(vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Pro kategorie služeb viz příloha C1
nebo
účastníků rámcové smlouvy
nebo
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
nebo
(je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny
(ode dne zadání zakázky)
(je-li to známo) uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky
(ode dne zadání zakázky)
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2) Podmínky účasti
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
1) seznam stavebních prací za posledních 5 let v tabulce s uvedením: objednatele, předmětu zakázky, rozsahu, doby a místa realizace prací. Součástí seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném plnění; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 2) seznam osob odpovědných za realizaci stavebních prací a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců. Splnění dodavatel prokáže: - seznamem členů realizačního týmu v tabulce a jeho organizační strukturou ve formě čestného prohlášení; - strukturovanými profesními životopisy těchto osob, v nichž bude: jméno a příjmení, akademický titul, funkce v rámci týmu, dosažené vzdělání, dosavadní praxe,informace o tom, zda jde o zaměstnance či osobu v jiném vztahu k dodavateli, datum a podpis; - kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti. 3) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců za poslední 3 roky, čestným prohlášením.
1) Minimální požadovanou úrovní seznamu stavebních prací jsou následující nejvýznamnější stavební práce: a) alespoň 4 zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla revitalizace (rekonstrukce) staveb občanské vybavenosti v minimálním rozsahu 40 milionů Kč bez DPH za každou z těchto referenčních zakázek, a b) alespoň 1 zakázka na stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti a jejíž součástí byla rekonstrukce kotelny a/nebo výměna energetického zdroje v minimálním rozsahu 5 milionů Kč bez DPH za tuto referenční zakázku. 2) Minimální složení realizačního týmu:1 stavbyvedoucí, 1 zástupce stavbyvedoucího, 1 člen týmu odpovědný za provádění elektroinstalačních prací,1 člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práce, 1 člen týmu odpovědný za bourací práce a nakládání s odpady. 3) Dodavatel doloží, že měl v každém z posledních 3 let průměrný počet alespoň 40 zaměstnanců a 5 vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení.
III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)

nebo

IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
nebo
IV.3) Administrativní informace
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
nebo
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li to relevantní)
(dd/mm/rrrr)
VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3) Další informace (je-li to relevantní)
VI.4) Odvolací řízení
(dd/mm/rrrr)

Příloha C1

Obecné zakázky

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/18/ES


  Kategorie č. [1] Předmět
 • Údržbářské a opravářské služby
 • Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
 • Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
 • Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
 • Telekomunikační služby
 • Finanční služby:
  a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby [4]
 • Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
 • Služby ve výzkumu a vývoji [5]
 • Účetnictví a audit
 • Průzkum trhu a veřejného mínění
 • Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
 • Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
 • Reklamní služby
 • Úklidové služby a domovní správa
 • Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
 • Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby

 • Kategorie č. [7] Předmět
 • Pohostinství a ubytovací služby
 • Služby železniční dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Právní služby
 • Personální agentury [8]
 • Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
 • Vzdělávání a odborné vzdělávání
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Rekreace, kultura a sport [9]
 • Jiné služby

 • Kategorie služeb ve smyslu článku 20 a přílohy II A směrnice 2004/18/ES.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy libovolného druhu o finančních službách uzavřené současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
 • S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena.
 • S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
 • Kategorie služeb ve smyslu článku 21 a přílohy II B směrnice 2004/18/ES.
 • S výjimkou pracovních smluv.
 • S výjimkou smluv subjektů rozhlasového a televizního vysílání na získání, tvorbu, produkci nebo koprodukci programů a smluv o vysílacích časech.
Nástroje
Doplňující informace