ID Formuláře: 618355
Evidenční číslo zakázky: 515789
Evidenční číslo formuláře: 7502011015789
Datum uveřejnění ve VVZ: 09. 09. 2015
Datum odeslání do TED: 09. 09. 2015
Typ: Řádný
Číslo a datum zveřejnění v TED: 2015/S 177-321482 zveřejněno 12. 09. 2015
Tento formulář byl zneplatněn
Úvodní stránka Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení o zakázce

směrnicí 2004/18/ES

Nástroje
Doplňující informace
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Internetové adresy: (jsou-li k dispozici)
(Podrobnější informace uveďte v příloze A)
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možné uvést v přiloze A)
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
(vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Pro kategorie služeb viz příloha C1
nebo
účastníků rámcové smlouvy
nebo
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
nebo
(je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny
(ode dne zadání zakázky)
(je-li to známo) uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky
(ode dne zadání zakázky)
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2) Podmínky účasti
Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Uchazeč v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předloží seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných služeb, přičemž z předloženého seznamu musí vyplývat následující informace: - předmět a finanční objem realizovaných služeb v korunách českých, - doba plnění (poskytování služeb), - údaj o tom, zda poskytnuté služby byly realizovány řádně. Přílohou či součástí tohoto seznamu významných služeb musí být doklady podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ. Uchazeč v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ předloží seznam členů realizačního týmu v počtu minimálně 15 osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče, resp. osob odpovědných za realizaci předmětu veřejné zakázky. Uchazeč prokáže splnění této části kvalifikace doložením čestného prohlášení jednotlivých expertů o splnění minimálních požadavků Zadavatele na odborné znalosti a zkušenosti. Toto čestné prohlášení experta zároveň musí obsahovat jeho závazek, že se bude osobně podílet na poskytování požadovaných služeb a prohlášení o neexistenci střetu zájmů experta ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy. Přílohou čestného prohlášení budou následující dokumenty: a) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání experta v požadovaném směru; b) strukturovaný profesní životopis experta, včetně uvedení příslušné praxe a referencí, podepsaný expertem, z něhož bude vyplývat minimálně splnění požadavků uvedených v bodu 6.4 odst. b) zadávací dokumentace). Jestliže se bude jednat o referenci, která nebyla proplacena v Kč, bude zahraniční měna uchazečem přepočtena dle kurzu ČNB platného ke dni vyhlášení veřejné zakázky; Blíže viz Zadávací dokumentace
Ze seznamu významných služeb realizovaných uchazečem a jednotlivých příloh seznamu musí vyplývat, že uchazeč realizoval v posledních 3 letech: - minimálně 1 službu, jejímž předmětem bylo poskytování služeb vedoucího právního poradenství, - minimálně 1 službu, jejímž předmětem bylo poskytování služeb vedoucího finančního a ekonomického poradenství, - minimálně 1 službu, jejímž předmětem bylo poskytování služeb vedoucího technického poradenství u všech výše uvedených služeb na straně veřejného zadavatele u silničního projektu realizovaného formou PPP v EU o celkových investičních nákladech (CAPEX) minimálně 5,5 mld. Kč bez DPH. Blíže viz Zadávací dokumentace. Další požadavky Zadavatele viz oddíl VI.3) tohoto Oznámení.
III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)

nebo

IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
nebo
IV.3) Administrativní informace
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
nebo
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li to relevantní)
(dd/mm/rrrr)
VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3) Další informace (je-li to relevantní)
VI.4) Odvolací řízení
(dd/mm/rrrr)

Příloha C1

Obecné zakázky

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/18/ES


  Kategorie č. [1] Předmět
 • Údržbářské a opravářské služby
 • Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
 • Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
 • Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
 • Telekomunikační služby
 • Finanční služby:
  a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby [4]
 • Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
 • Služby ve výzkumu a vývoji [5]
 • Účetnictví a audit
 • Průzkum trhu a veřejného mínění
 • Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
 • Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
 • Reklamní služby
 • Úklidové služby a domovní správa
 • Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
 • Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby

 • Kategorie č. [7] Předmět
 • Pohostinství a ubytovací služby
 • Služby železniční dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Právní služby
 • Personální agentury [8]
 • Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
 • Vzdělávání a odborné vzdělávání
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Rekreace, kultura a sport [9]
 • Jiné služby

 • Kategorie služeb ve smyslu článku 20 a přílohy II A směrnice 2004/18/ES.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy libovolného druhu o finančních službách uzavřené současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
 • S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena.
 • S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
 • Kategorie služeb ve smyslu článku 21 a přílohy II B směrnice 2004/18/ES.
 • S výjimkou pracovních smluv.
 • S výjimkou smluv subjektů rozhlasového a televizního vysílání na získání, tvorbu, produkci nebo koprodukci programů a smluv o vysílacích časech.
Nástroje
Doplňující informace