ID Formuláře: 604087
Evidenční číslo zakázky: 514005
Evidenční číslo formuláře: 7502051014005
Datum uveřejnění ve VVZ: 29. 07. 2015
Datum odeslání do TED: 29. 07. 2015
Typ: Opravný
Číslo a datum zveřejnění v TED: 2015/S 146-268628 zveřejněno 31. 07. 2015

Úvodní stránka Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení o zakázce

směrnicí 2004/18/ES

Nástroje
Doplňující informace
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Internetové adresy: (jsou-li k dispozici)
(Podrobnější informace uveďte v příloze A)
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možné uvést v přiloze A)
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
(vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Pro kategorie služeb viz příloha C1
nebo
účastníků rámcové smlouvy
nebo
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
nebo
(je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny
(ode dne zadání zakázky)
(je-li to známo) uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky
(ode dne zadání zakázky)
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2) Podmínky účasti
Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
K části A - v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ, seznam minimálně 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. K seznamu významných dodávek uchazeč připojí v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) bod 1. až 3. ZVZ alespoň 3 osvědčení o realizaci významných dodávek vydané či podepsané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou (soukromým objednatelem), případně smlouvu s jinou osobou (soukromým objednatelem) a doklad o uskutečnění plnění dodavatel, není-li možno takovéto osvědčení od jiné osoby (soukromého objednatele) získat.
Za první významnou dodávku bude zadavatelem považována realizace hromadné dodávky osobních vozidel 1 (jednomu) objednateli, a to v minimálním počtu 40 nových osobních vozidel, přičemž celkový počet vozidel musel být dodán v rozmezí maximálně 12 měsíců. Za druhou významnou dodávku bude zadavatelem považována realizace hromadné dodávky osobních vozidel 1 (jednomu) objednateli, a to v minimálním počtu 20 nových osobních vozidel v rozmezí maximálně 12 měsíců. Za třetí významnou dodávku bude zadavatelem považována realizace hromadné dodávky osobních vozidel 1 (jednomu) objednateli, a to v minimálním počtu 20 nových osobních vozidel v rozmezí alespoň 24 měsíců.
III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)

nebo

IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
nebo
IV.3) Administrativní informace
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
nebo
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li to relevantní)
(dd/mm/rrrr)
VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3) Další informace (je-li to relevantní)
VI.4) Odvolací řízení
(dd/mm/rrrr)

Pořadí: 1

Příloha A

Další adresy a kontaktní místa

I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace
II) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat zadávací dokumentaci a další dokumenty
III) Adresy a kontaktní místa, kam je třeba zaslat nabídky / žádosti o účast
IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku

Pořadí: 1

Příloha B

Informace o částech zakázky


Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
nebo
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)

Pořadí: 2

Příloha B

Informace o částech zakázky


Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
nebo
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)

Pořadí: 3

Příloha B

Informace o částech zakázky


Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
nebo
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)

Pořadí: 4

Příloha B

Informace o částech zakázky


Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
nebo
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)

Pořadí: 5

Příloha B

Informace o částech zakázky


Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
nebo
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)

Pořadí: 6

Příloha B

Informace o částech zakázky


Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
nebo
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)

Pořadí: 7

Příloha B

Informace o částech zakázky


Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
nebo
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)

Pořadí: 8

Příloha B

Informace o částech zakázky


Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
nebo
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)

Příloha C1

Obecné zakázky

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/18/ES


  Kategorie č. [1] Předmět
 • Údržbářské a opravářské služby
 • Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
 • Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
 • Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
 • Telekomunikační služby
 • Finanční služby:
  a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby [4]
 • Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
 • Služby ve výzkumu a vývoji [5]
 • Účetnictví a audit
 • Průzkum trhu a veřejného mínění
 • Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
 • Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
 • Reklamní služby
 • Úklidové služby a domovní správa
 • Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
 • Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby

 • Kategorie č. [7] Předmět
 • Pohostinství a ubytovací služby
 • Služby železniční dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Právní služby
 • Personální agentury [8]
 • Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
 • Vzdělávání a odborné vzdělávání
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Rekreace, kultura a sport [9]
 • Jiné služby

 • Kategorie služeb ve smyslu článku 20 a přílohy II A směrnice 2004/18/ES.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy libovolného druhu o finančních službách uzavřené současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
 • S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena.
 • S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
 • Kategorie služeb ve smyslu článku 21 a přílohy II B směrnice 2004/18/ES.
 • S výjimkou pracovních smluv.
 • S výjimkou smluv subjektů rozhlasového a televizního vysílání na získání, tvorbu, produkci nebo koprodukci programů a smluv o vysílacích časech.
Nástroje
Doplňující informace