IČO zadavatele: 70994226
IČO dodavatele: 27232433
ID Formuláře: 527162
Evidenční číslo zakázky: 377832
Evidenční číslo formuláře: 7406011077832
Datum uveřejnění ve VVZ: 15. 08. 2014
Datum odeslání do TED: 15. 08. 2014
Typ: Řádný
Číslo a datum zveřejnění v TED: 2014/S 158-285039 zveřejněno 20. 08. 2014

Úvodní stránka Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení o zadání zakázky - veřejné služby

směrnicí 2004/17/ES

Nástroje
Doplňující informace
Oddíl I: Zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Internetové adresy: (jsou-li k dispozici)
I.3) Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto zadavatelích je možno uvést v příloze A)
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
(Vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Pro kategorie služeb viz příloha C2
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
(Uveďte prosím číselně pouze celkovou konečnou hodnotu, včetně všech zakázek, částí zakázek, obnovení a opcí. Informace o jednotlivých zakázkách prosím uveďte v oddíle V. Zadání zakázky)
a
při
při

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení
​*​
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie: vyplňte prosím přílohu D2

IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.3) Administrativní informace
(pokud ano, vyplňte prosím příslušné položky)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl V: Zadání zakázky

V.1) Zadání a hodnota zakázky
(Uveďte prosím identifikační údaje úspěšného dodavatele a hodnotu zakázky níže nebo v oddíle V.2), pokud tyto informace nejsou určeny ke zveřejnění)
(dd/mm/rrrr)
při
při
při

(%)Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.2) Další informace (je-li to relevantní)
VI.3) Odvolací řízení
(dd/mm/rrrr)

Příloha C2

Veřejné služby

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/17/ES


  Kategorie č. [1] Předmět
 • Údržbářské a opravářské služby
 • Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
 • Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
 • Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
 • Telekomunikační služby
 • Finanční služby: a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby [4]
 • Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
 • Služby ve výzkumu a vývoji [5]
 • Účetnictví a audit
 • Průzkum trhu a veřejného mínění
 • Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
 • Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
 • Reklamní služby
 • Úklidové služby a domovní správa
 • Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
 • Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby

 • Kategorie č. [7] Předmět
 • Pohostinství a ubytovací služby
 • Služby železniční dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Právní služby
 • Personální agentury [8]
 • Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
 • Vzdělávání a odborné vzdělávání
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Rekreace, kultura a sport
 • Jiné služby

 • Kategorie služeb ve smyslu článku 31 a přílohy XVII A směrnice 2004/17/ES.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy libovolného druhu o finančních službách uzavřené současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
 • S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena.
 • S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
 • Kategorie služeb ve smyslu článku 32 a přílohy XVII B směrnice 2004/17/ES.
 • S výjimkou pracovních smluv.
Nástroje
Doplňující informace