ID Formuláře: 407034
Evidenční číslo zakázky: 353628
Evidenční číslo formuláře: 7302011053628
Datum uveřejnění ve VVZ: 13. 05. 2013
Datum odeslání do TED: 13. 05. 2013
Typ: Řádný
Číslo a datum zveřejnění v TED: 2013/S 099-168928 zveřejněno 24. 05. 2013
Tento formulář byl zneplatněn
Úvodní stránka Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení o zakázce

směrnicí 2004/18/ES

Nástroje
Doplňující informace
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Internetové adresy: (jsou-li k dispozici)
(Podrobnější informace uveďte v příloze A)
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možné uvést v přiloze A)
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
(vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Pro kategorie služeb viz příloha C1
nebo
účastníků rámcové smlouvy
nebo
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
nebo
(je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny
(ode dne zadání zakázky)
(je-li to známo) uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky
(ode dne zadání zakázky)
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2) Podmínky účasti
Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje tento kvalifikační požadavek. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona:Dod předloží seznam výz sl real dod v posl 3 l s uved jejich rozs a doby posk; příl tohoto seznamu musí být:1.osvědč vydané veř zad, pokud byly sl poskyt veřej zad, nebo2.osvědč vyd jinou os, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo3.smlouva s jinou osobou a doklad o uskuteč plnění dod, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spoč na její straně.Dod prokáže plnění tohoto kval předp předl seznamu ve formě ČP včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kval předp. Dod splňuje tento kval před, pokud v posl 3 letech realizoval rest práce na kult pam zapsané v Ústř sezn kult pam ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozd před, nebo obd kat poží st stupeň pam ochrany dle leg členských zemí EU, popř. uvedené na listině světového kult a přír děd UNESCO, a to v rozsahu alespoň:•Rest práce, jejichž předm bylo rest štukových prvků fasády, v celk souhrnném fin obj min. 20 mil. Kč bez DPH, s hodnotou každé takové real práce min za 2,5 mil. Kč bez DPH•Rest práce, jejichž předm bylo rest štuk prvků v interiéru, v celk souhr fin obj min. 15 mil. Kč bez DPH, s hod každé takové real práce min za 2 mil. Kč bez DPH•Rest práce, jejichž předm bylo rest kam fasád, v celk souhrnném fin objemu min. 15 mil. Kč bez DPH, s hodnotou každé takové real práce min za 1,5 mil. bez DPH•Rest práce, jejichž před bylo rest truhl prvků v interiéru, v celk souhr fin objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH, s hodnotou každé takové real práce minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH•Rest práce, jejichž před bylo rest maleb v interiéru, v celk souh fin objemu min. 2 mil. Kč bez DPH, s hod každé takové real práce min 0,5 mil. Kč bez DPH•Rest práce, jejichž předm bylo rest kov prvků v ext, v celk souh fin objemu min. 3 mil. Kč bez DPH, s hodn každé takové real práce min 1 mil. Kč bez DPH•
Rest práce, jejichž předm bylo rest kam soch, v celk souhrnném fin objemu min. 2,5 mil. Kč bez DPH, s hod každé takové real práce min 0,5 mil. Kč bez DPH•Rest práce, jejichž předm byly odb opravy a rest kov prvků, v celk souh fin objemu min. 3,5 mil. Kč bez DPH, s hodnotou každé takové real práce min 0,5 mil. Kč bezDPH•Rest práce, jejichž předm byla odborná oprava a rest výplní otvorů (truhl prvky), v celk souh fin objemu min. 7,5 mil. Kč bez DPH, s hodn každé takové real práce min 1,5 mil. Kč bez DPH•Rest práce, jejichž předmětem byly odb oprava a rest dřev podlah, v celk souhrnném fin objemu min. 7 mil. Kč bez DPH, s hodnotou každé takové real práce min 1,5 mil. Kč bez DPH. Blíže ZD. Dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona: Viz. oddíl VI.3 Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona: Viz. oddíl VI.3 Dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona: Viz. oddíl VI.3 Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona:Viz. oddíl VI.3
III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)

nebo

IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
nebo
IV.3) Administrativní informace
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
nebo
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li to relevantní)
(dd/mm/rrrr)
VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3) Další informace (je-li to relevantní)
VI.4) Odvolací řízení
(dd/mm/rrrr)

Pořadí: 1

Příloha A

Další adresy a kontaktní místa

I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace
II) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat zadávací dokumentaci a další dokumenty
III) Adresy a kontaktní místa, kam je třeba zaslat nabídky / žádosti o účast

Příloha C1

Obecné zakázky

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/18/ES


  Kategorie č. [1] Předmět
 • Údržbářské a opravářské služby
 • Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
 • Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
 • Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
 • Telekomunikační služby
 • Finanční služby:
  a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby [4]
 • Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
 • Služby ve výzkumu a vývoji [5]
 • Účetnictví a audit
 • Průzkum trhu a veřejného mínění
 • Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
 • Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
 • Reklamní služby
 • Úklidové služby a domovní správa
 • Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
 • Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby

 • Kategorie č. [7] Předmět
 • Pohostinství a ubytovací služby
 • Služby železniční dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Právní služby
 • Personální agentury [8]
 • Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
 • Vzdělávání a odborné vzdělávání
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Rekreace, kultura a sport [9]
 • Jiné služby

 • Kategorie služeb ve smyslu článku 20 a přílohy II A směrnice 2004/18/ES.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy libovolného druhu o finančních službách uzavřené současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
 • S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena.
 • S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
 • Kategorie služeb ve smyslu článku 21 a přílohy II B směrnice 2004/18/ES.
 • S výjimkou pracovních smluv.
 • S výjimkou smluv subjektů rozhlasového a televizního vysílání na získání, tvorbu, produkci nebo koprodukci programů a smluv o vysílacích časech.
Nástroje
Doplňující informace