ID Formuláře: 157183
Evidenční číslo zakázky: 60061239
Evidenční číslo formuláře: 6006123915001
Datum uveřejnění ve VVZ: 13. 06. 2011
Datum odeslání do TED: 13. 06. 2011
Typ: Řádný

Úvodní stránka Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex Ante

Nástroje
Doplňující informace
Cílem tohoto oznámení je dobrovolné zajištění průhlednosti ex ante podle čl. 2d odst.4 směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS o opravných prostředcích a čl. 60 odst. 4 směrnice 2009/81/ES (informace o zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie). Pro využití tohoto mechanismu je nutno vyplnit tato pole: I.1: II.1.1: II.1.2: II.1.4: II.1.5: V.3 a přílohy D1, D2 nebo D3 podle potřeby. Zbývající pole jsou nepovinná a mohou být využita k poskytnutí dalších informací považovaných veřejným zadavatelem za užitečné.


Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Internetové adresy: (jsou-li k dispozici)
(v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
(v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích / zadavatelích je možno uvést v příloze A)

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
(vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Pro kategorie služeb viz příloha C1, C2 nebo C3
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek

nebo
Bez DPH

Včetně DPH

Sazba DPH (%)

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie: vyplňte prosím celou přílohu D1, D2 nebo D3
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
nebo
IV.3) Administrativní informace
(pokud ano, vyplňte prosím příslušné položky)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)

při
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky


Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.2) Další informace (je-li to relevantní)
VI.3) Odvolací řízení
(dd/mm/rrrr)

Příloha C2

Veřejné služby

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/17/ES


  Kategorie č. [1] Předmět
 • Údržbářské a opravářské služby
 • Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
 • Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
 • Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
 • Telekomunikační služby
 • Finanční služby: a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby [4]
 • Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
 • Služby ve výzkumu a vývoji [5]
 • Účetnictví a audit
 • Průzkum trhu a veřejného mínění
 • Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
 • Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
 • Reklamní služby
 • Úklidové služby a domovní správa
 • Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
 • Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby

 • Kategorie č. [7] Předmět
 • Pohostinství a ubytovací služby
 • Služby železniční dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Právní služby
 • Personální agentury [8]
 • Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
 • Vzdělávání a odborné vzdělávání
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Rekreace, kultura a sport
 • Jiné služby

 • Kategorie služeb ve smyslu článku 31 a přílohy XVII A směrnice 2004/17/ES.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy libovolného druhu o finančních službách uzavřené současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
 • S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena.
 • S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
 • Kategorie služeb ve smyslu článku 32 a přílohy XVII B směrnice 2004/17/ES.
 • S výjimkou pracovních smluv.

Pořadí: 1

Příloha D2

Veřejné služby

Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v
Úředním věstníku Evropské unie
Směrnice 2004/17/ES
Níže uveďte odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie. Toto odůvodnění musí splňovat požadavky směrnice 2004/17/ES. (zatrhněte prosím příslušné pole (příslušná pole) a níže uveďte další požadované informace)
Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky v návaznosti na:
Stavební práce / dodávky / služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodů, které jsou:
Nákup zboží za obzvláště výhodných podmínek:
Pro využití výše uvedené zkrácené lhůty prosím kromě označení příslušných možností jasně a vyčerpávajícím způsobem vysvětlete oprávněnost zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie, a to v každém případě uvedením rozhodujících skutečností a případně závěrů vyvozených z právních předpisů v souladu se směrnicí 2004/17/ES: (maximálně 2000 znaků)
Nástroje
Doplňující informace