Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

14.07.2014

Seznam změn ve verzi 1.3.5.7 VVZ

Vážení uživatelé,

- Aktualizovány všechny metodické pokyny k formulářům a objednávce.

- Aktualizován Provozní řád.Kontrola shody data odeslání formuláře s datem objednávky.

- V objednávce u formulářů č. 52, č.53 a č.54 odstraněna validace na povinné vyplnění „nadlimitní/podlimitní“.

- Nová verze PDF formulářů, kterou VVZ akceptuje je verze 11.3, doporučujeme stáhnout nové PDF šablony na stránce Podat formulář. V názvu staženého souboru bude uvedeno např. VVZ02F1103.

- Byly doplněny chybějící nápovědy u polí v přílohách formulářů.Při předvyplnění kopie je vždy uvedeno aktuální datum odeslání formuláře.V PDF formuláři č.5 odstraněna v odd.IV.3.6 věta: „Tato položka se týká všech zadávacích řízení“.

- Opravena validační chyba na formuláři č.5 v oddílu II.2.3) Informace o obnovení zakázek týkající se také XML rozhraní.

- V případě dělení zakázky na části je povinné vyplnit u formulářů č. 2, č. 5, č. 17 přílohu B-Informace o částech zakázky.

Tým VVZ

 

14.07.2014

Profil zadavatele – informace pro zadavatele

Vážení uživatelé,

Na základě případů, které byly v poslední době zaznamenány, MMR upozorňuje zadavatele, že veškerá vyhlášení (formuláře) týkající se profilu zadavatele a odesílaná k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (dále „VVZ“), musí být v souladu s § 4 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (dále „vyhláška“) opatřena podpisem osoby oprávněné za zadavatele k podepisování.

Je-li zadavatel zastupován jinou osobou, musí být vždy k formuláři, kterým je oznamováno zřízení či změna profilu zadavatele, doložen právní titul (např. plná moc), na základě které jiná osoba za zadavatele jedná. V případě, že nebude doložen shora uvedený právní titul, provozovatel VVZ bude postupovat v souladu s § 5 vyhlášky. Lhůty uvedené v § 147 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách běží až po doručení požadovaného dokladu.

Dále MMR upozorňuje, že při případné změně URL adresy profilu zadavatele  ve VVZ je třeba postupovat v souladu s Metodickými pokyny a validačními pravidly pro vyplnění formuláře F52 („V případě, že dojde ke změně adresy profilu zadavatele (URL) uvedené v oddíle 3 (změna profilu zadavatele), zadavatel prostřednictvím formuláře Zrušení profilu zadavatele zruší svůj dosavadní profil a nově eviduje prostřednictvím formuláře Oznámení profilu zadavatele svůj nový profil zadavatele a tento formulář označí jako ŘÁDNÝ. Tento postup je nutné zachovat, aby při změně profilu byla zachována jednoznačnost evidenčního čísla profilu zadavatele ve Věstníku“). Informace k této otázce jsou rovněž uvedeny v Metodice k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, která je k dispozici na Portále o veřejných zakázkách a koncesích:

(http://www.portal-vz.cz/getmedia/4a1e1b15-d439-4103-922b-fc2ef35038cb/Metodicky-postup_profil-20131231_V6-_2_.pdf) .